NAGRADNE IGRE

Splošna pravila nagradnih iger podjetja Relax Turizem

1.     Splošne določbe

S temi pogoji so urejena splošna pravila vseh nagradnih iger, katerih organizator je podjetje Relax Turizem d. d., Meža 10, 2370 Dravograd, matična številka:1318004000, ID št. Za DDV: SI 85630314, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, z osnovnim kapitalom 1.000.000,00 EUR (v nadaljevanju: organizator).

Vsaka nagradna igra je specifična, zato bodo posebna pravila posameznih nagradnih iger organizatorja objavljen skupaj z objavo vsake posamezne nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradnih igrah organizatorja se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje in posebne pogoje sodelovanja, ki bodo objavljeni skupaj z nagradno igro.

2.     Pogoji sodelovanja

V nagradnih igrah organizatorja lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Kdo ne more sodelovati:

-       zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ter zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci povezanih oseb organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci in posvojenci),

-       kdor krši pravila nagradne igre,

-       kdor ne izpolni obveznosti določenih s temi splošnimi pogoji ali posebnimi pravili nagradne igre oziroma jih ni izpolnil pravočasno,

-       kdor odda neustrezno prijavo.

Udeleženec mora izpolnjevati pogoje iz te točke v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri in vse do določitve nagrajencev.

Stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. stroški dostopa do interneta, stroški klica) in stroške povezane s prevzemom nagrade (npr. potne stroške), krije udeleženec sam.

3.     Način pristopa k sodelovanju

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi samo enkrat.

Način pristopa k sodelovanju v nagradni igri je odvisen od vrste nagradne igre:

1)     NAČIN: udeleženec pristopi k sodelovanju tako, da preko spletne povezave izpolni »elektronsko prijavnico« in jo odda s klikom na »želim sodelovati v nagradni igri«, najkasneje do 00:00 ure zadnjega dne, določenega v posebnih pravilih nagradne igre.

2)     NAČIN: udeleženec pristopi k sodelovanju tako, da pokliče v poslovalnico turistične agencije Relax, in sicer v času in na telefonsko številko, kot bo objavljeno na lokalni radijski postaji ter posreduje podatke, ki so potrebni za uspešno izvedbo nagradne igre.

3)     NAČIN: udeleženec pristopi k sodelovanju na način, da prijavnico, ki jo dobi v poslovalnicah organizatorja ali si jo natisne preko spleta, izpolnjeno odda v eni od poslovalnic organizatorja ali jo posreduje na sedež družbe. Prijavnica bo oddana pravočasno, če bo oddana v poslovalnici organizatorja oziroma bo prispela na sedež družbe najkasneje na dan, določen kot zadnji dan nagradne igre ali, če bo tega dne oddana priporočeno na pošti.

Posebna pravila posamezne nagradne igre bodo določala kateri način je pravilen za pristop k sodelovanju v nagradni igri.

Organizator je v nagradno igro dolžan vključiti vse, ki na zgoraj naveden način pravočasno oddajo svojo prijavo.

4.     Splošna pravila

Nagradne igre z enkratno podelitvijo nagrade;

Datum začetka in zaključka nagradne igre bo določen in objavljen v posebnih pravilih nagradne igre. Po izteku časa za katerega bo veljala nagradna igra, bo na dan, ki bo določen s posebnimi pogoji, izveden žreb oziroma bo posebna komisija izbrala zmagovalca.

Nagradne igre s ponavljajočim podeljevanjem;

Nagradna igra bo potekala v časovnem obdobju določenim in objavljenim v posebnih pravilih nagradne igre. Posebna pravila nagradne igre bodo tudi določala pogostost (ciklus) podeljevanja nagrad v času trajanja nagradne igre. Žrebanje oziroma izbor nagrajencev bo potekalo na vnaprej določene termine.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova, imena, priimka in naslova kamor se nagrada pošlje) ima organizator udeležencu pravico sodelovanje v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti.

5.     Nagrada

Število nagrajencev in vsebina nagradnega sklada bo objavljena v vsaki posamezni nagradni igri. Posamezna sodelujoča oseba bo lahko prejela le eno nagrado. Število nagrad in nagrajencev je odvisno od vrste nagradne igre.

Koriščenje nagrad je časovno omejeno in jih je mogoče koristiti samo pod pogoji in na način kot je določeno v teh splošnih pogojih in v posebnih pravilih nagradne igre.

Kadar je nagrada koriščenje turističnih storitev organizatorja, lahko nagrajenec nagrado koristi samo na način določen v nagradi.

Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive.

Organizator ob podeljevanju nagrad upošteva določbe Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2). Nagrajenec, ki bo prejel nagrado v vrednosti, ki presega cenzus obdavčitve (42,00 EUR), je po zakonu davčni zavezanec in mora posredovati podatke o svoji davčni številki. Organizator bo od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

6.     Komisija

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradnih iger ter žrebanjem oziroma izbiro nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Odločitve komisije so dokončne. Pritožba ni mogoča.

7.     Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko ene izmed posredovanih komunikacijskih poti (telefon, elektronska pošta, pošta).

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, naslov, poštna številka in pošta, lahko objavijo na spletni strani www.relax.si.

Nagrajenci bodo objavljeni na uradni spletni strani organizatorja (www.relax.si) najkasneje v 3 dneh po žrebanju oziroma izboru.

8.     Prevzem nagrad

Nagrajenci se morajo za prevzem nagrade osebno oglasiti v najbližji poslovalnici organizatorja ali poslati pisno zahtevo za podelitev nagrade, in sicer v roku 7 dni od prejetega obvestila o nagradi (prvi odstavek 7. točke teh pogojev). V primeru pisne zahteve, lahko organizator nagrade pošlje s priporočeno pošto na posredovani naslov.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.Če nagrajenec v roku 7 dni od zahteve organizatorja po predložitvi, ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade, brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Če nagrajenci nagrad ne bodo prevzeli v roku 30 dni od obvestila o nagradi (prvi odstavek 7. točke teh pogojev), izgubijo pravico do nagrade.

Zaradi specifike podeljenih nagrad, se lahko določijo v posebnih pravilih krajši roki za prevzem.

Organizator ima pravico, da nagrajenec pred prevzemom nagrade, izkaže svojo istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom.

Nagrada se ne podeli, če nagrajenec:

-       zamudi rok za prevzem nagrade,

-       ne posreduje zahtevanih podatkov,

-       ne izkaže svoje istovetnosti z osebnim dokumentom,

-       pisno/ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. (ALI:… organizator  postane prost vseh obveznosti do nagrajenca in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.)

9.     Kršitev pravil

V kolikor se pred žrebanjem oziroma izborom nagrajenca izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju oziroma izboru nagrajenca, organizator kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.

V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega ali drugega odstavka tega člena, sme organizator zahtevati takojšno vrnitev nagrade oz. njeno denarno protivrednost ter povrnitev nastale škode.

10.  Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov (potrebe po izvedbi nagradne igre; identifikacija udeležencev, kontaktiranje nagrajencev, objava nagrajencev na spletni strani, ipd.) vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov.

Udeleženec z izpolnitvijo osebnih podatkov na prijavnici in označenim okencem, da dovoljuje organizatorju obdelovanje podatkov na način in za namene določene v splošnih pogojih, poda izrecno osebno privolitev, da sme organizator zbirati in obdelovati osebne podatke za spodaj navedene namene:

-       statističnih obdelav,

-       obveščanja o novostih v organizatorjevi ponudbi in poslovanju organizatorja ter njegovih poslovnih partnerjev,

-       poplačila in izterjave obveznosti sodelujočega do organizatorja,

-       za telefonsko, osebno in pisno anketiranje,

-       izgradnje baze CRM,

-       neposrednega,

-       segmentiranega in ciljnega trženja.

V primeru danega soglasja iz prejšnjega odstavka, bo organizator zbrane osebne podatke obdeloval in hranil do preklica dane izrecne osebne privolitve. Preklic se posreduje na elektronski naslov: info@relax.si. Preklic neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja v smislu Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom), pa bo mogoč tudi s klikom na povezavo, ki se nahaja v vsakem elektronskem sporočilu. V primeru neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja prek brezplačnih sms sporočil, bo možno podati zahtevo iz tega odstavka z sms sporočilom, poslanim na številko, posredovano v posameznem sporočilu, ki vsebuje besedilo ODJAVA.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

11.  Odstop

Udeleženec lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre tako, da svojo zahtevo po odstopu posreduje organizatorju na elektronski naslov: info@relax.si. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

Dana zahteva ima enake učinke kot preklic osebne privolitve oz. podaje zahteve po prekinitvi neposrednega trženja iz prejšnjega člena teh splošnih pravil.

12.  Bistveno spremenjene okoliščine

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrad, organizator nagrado lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu, ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

13.  Pritožbe

V primeru nezmožnosti izvensodne rešitve morebitnih sporov na podlagi teh pravil je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

14.  Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh splošnih pogojev, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremembe in dopolnitve bo organizator sproti objavil na spletni strani in/ali facebook strani.

Dravograd, 15. 2. 2018

 

Pravila nagradnih iger

Splošni pogoji nagradne igre  -  FACEBOOK

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Relax Turizem d. d., Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 5. 12. 2020  do 13. 12. 2020. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi enkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki na Facebook profilu RELAX TURIZEM v objavi odgovorijo na postavljeno vprašanje pod komentarji.

3. Pravila nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 5. 12. 2020  do 13. 12. 2020, nagrajenec bo objavljen 14.12. Nagrade se bodo podelile po koncu nagradne igre, ko bo izveden žreb, ki bo podal naključne nagrajence.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ima organizator udeležencu pravico sodelovanje v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti.

4. Nagrada

V nagradnem skladu so skupno 3 nagrade. Posamezna sodelujoča oseba lahko prejme le eno nagrado.

Nagrade so:

3x RELAX brisača

Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive.

Organizator bo od glavnega nagrajenca zahteval podatek o točnem naslovu. Dohodnina ne bo odvedena, saj nagrada ne presega vrednosti 42 eur.

5. Žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrade bo potekalo 14. 12. 2020.

6. Prevzem nagrad

Izžrebanci bodo kontaktirani preko e-pošte, nagrade jim bodo posredovane po pošti.

7. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko družba Relax Turizem d. d. pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko sporočil SMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih glasovnih obvestil do preklica tega soglasja.

8. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

 

Dravograd, 5. 12. 2020.

 

                                                                                                          Relax Turizem d. d.