Pravila nagradnih iger

Splošni pogoji nagradne igre  -  radijske postaje

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Relax Turizem d. d., Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 20. 6. 2017  do 27. 6. 2017 z možnostjo podaljšanja. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi enkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec poklicati v poslovalnico turistične agencije Relax, in sicer v času in na telefonsko številko, kot bo objavljeno na lokalni radijski postaji. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po telefonu.

3. Pravila nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 20. 6. 2017 do vključno 27. 6. 2017 z možnostjo podaljšanja. Nagrade se bodo podeljevale ves čas trajanja nagradne igre.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova, imena, priimka in naslova kamor se nagrada pošlje) ima organizator udeležencu pravico sodelovanje v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti.

4. Nagrada

V nagradnem skladu je skupno 60 nagrad. Posamezna sodelujoča oseba lahko prejme le eno nagrado.

Nagrada so 7-dnevne počitnice v hotelu Sirena za eno osebo v dvoposteljni sobi, v primeru, da letujeta dve osebi (plača eden, letujeta dva). Organizator počitnic je Relax Turizem d. d.. V kolikor bo želel nagrajenec letovati sam, bo moral za enoposteljno sobo doplačati.

Nagrajenec lahko nagrado koristi le za odhod 28. 6. 2017.

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva.

Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato mora posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v roku 7 dni od prejema telefonskega obvestila o prejemu nagrade ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator  pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Organizator bo od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad poteka ves čas trajanja nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, naslov, poštna številka in pošta, lahko objavijo na spletni strani www.relax.si.

6. Prevzem nagrad

Izžrebanci se morajo za prevzem nagrade oglasiti (osebno ali po telefonu) v najbližji poslovni enoti organizatorja, in sicer v roku 7 dni od prejetega telefonskega obvestila o nagradi.

7. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko družba Relax Turizem d. d. pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko sporočil SMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih glasovnih obvestil do preklica tega soglasja.

8. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

 

Dravograd, 19. 6. 2017

 

                                                                                                          Relax Turizem d. d.