Splošni pogoji Relax Turizma

 

SPLOŠNI POGOJI - veljajo od 1.7.2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma
 
napotnice/voucherja, ki jo skleneta Relax Turizem d. d. (v nadaljevanju Relax) oziroma
 
pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
 
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Relax, razen točke 8, 14, 15,
 
16, 17 in 27 teh splošnih pogojev, ki veljajo za vse turistične aranžmaje, ne glede na to, kdo je
 
organizator. Prav tako veljajo ti splošni pogoji v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi
 
za prodajo turističnih aranžmajev drugih organizatorjev ali v primeru, ko potniku pred
 
sklenitvijo pogodbe iz objektivnih razlogov ne bi bili dostopni splošni pogoji drugega
 
organizatorja potovanj.
 
V kolikor je v posameznem programu glede katere koli točke teh splošnih pogojev določeno
 
drugače, velja določilo oziroma navedba v programu.
 
Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.relax.si ter v vseh
 
Relaxovih poslovalnicah.
 
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, nakup in plačilo
 
turističnega aranžmaja ali druge storitve Relaxa in se nanjo nanašajo navedeni splošni pogoji.
 

2. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma, ki ga organizira Relax, v kateri koli Relaxovi
 
poslovalnici, preko internetne oziroma telefonske prodaje ali pooblaščene agencije.
 
Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del
 
turističnega aranžmaja, za večje skupine pa se sklene tudi posebna pogodba.
 
Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva
 
program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne
 
navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki lahko nastanejo
 
zaradi napačnih podatkov.
 
Relax v skladu s sklepom in cenikom Združenja turističnih agencij Slovenije za svoje storitve
 
potniku zaračunava standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji
 
turističnih aranžmajev v višini 15,00 EUR na prijavnico (voucher). Stroški za sestavo
 
ponudbe enodnevnega izleta znašajo 8,00 EUR na prijavnico (voucher). Cene veljajo do
 
preklica.
 
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi
 
vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter
 
ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega sredstva,
 
plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je
 
potnik posredoval zavezujočo prijavo, pa tudi prijava, ki vsebuje katerega koli izmed
 
navedenih podatkov.
 
Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.
 
Zavezujoča prijava se nanaša tako na potnika samega kot tudi na ostale udeležence, v korist
 
katerih potnik sklepa pogodbo z Relaxom.
 

3. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Relaxa ali pooblaščeni
 
agenciji oziroma, ko Relax prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Na osnovi potnikovega
 
povpraševanja Relax napravi informativno rezervacijo, ki je lahko na opciji največ štiri (4)
 
dni. V tem času mora potnik poravnati vsaj 30 % cene turističnega aranžmaja oziroma
 
toliko, kot je navedeno v programu potovanja (akontacijo). V primeru neplačila
 
ali nepravočasnega plačila akontacije se šteje, da je rezervacija stornirana oziroma
 
odpovedana. Rezervacija je potrjena šele, ko Relax prejme plačilo akontacije. S plačilom
 
akontacije potnik izrazi sprejem ponudbe, zaradi česar se dana pisna ponudba šteje kot
 
pogodba. Preostali del cene turističnega aranžmaja plača potnik najmanj 21-14 dni
 
pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu. V kolikor pa je datum
 
odhoda krajši od 14 dni, mora biti rezervacija takoj v celoti poravnana. V primeru, da potnik
 
ali njegovo prijavno mesto preostalega dela cene turističnega aranžmaja ne plača do začetka
 
potovanja niti na dan odhoda, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma (na dan odhoda) in
 
se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi turističnega aranžmaja teh splošnih
 
pogojev.
 
Potnik lahko prejme napotnico/voucher šele po celotnem plačilu turističnega
 
aranžmaja. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem
 
turističnem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu), v nasprotnem primeru
 
vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.
 
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa
 
določila iz te točke, smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo, v kolikor ni v
 
medsebojni pogodbi s pooblaščeno turistično agencijo dogovorjeno drugače. 
 

4. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave
 
programa. Relax si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem
 
tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z
 
Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in predpisi, ki so veljavni v
 
Republiki Sloveniji. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne
 
pred začetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko potnik
 
odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru ima potnik pravico do
 
povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov
 
vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.
 
O morebitni spremembi cene potovanja Relax potnika obvesti.
 
Relax lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem.
 
V tem primeru Relax ne nastopa kot organizator, pa tudi ne kot posrednik, ampak zgolj kot
 
informator. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacije na kraju samem.
 

5. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega aranžmaja
 
(enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu
 
predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej,
 
razen če ni v programu določeno drugače. V primeru, da so k posameznemu turističnemu
 
aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah
 
ob prijavi, doplača pa jih k ceni turističnega aranžmaja.
 

6. POTNIKOVA SPREMEMBA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe, kjer je rezerviral turistični aranžma, do 48 ur pred
 
odhodom, spremeni ime ali število potnikov, namestitev, storitev ali datum potovanja, vendar
 
le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi turističnega aranžmaja. V
 
primeru spremembe Relax potniku zaračuna administrativne stroške v višini 30,00 EUR, v
 
primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar turistični aranžma obsega tudi
 
organiziran prevoz, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. 
 
Kot sprememba turističnega aranžmaja se smatra vsaka sprememba, ki povzroči izpis nove
 
pogodbe oz. napotnice/voucherja. V primeru spremembe se upoštevajo prodajne cene, ki
 
veljajo na dan spremembe. Sprememba turističnega aranžmaja, ki ne zahteva izpisa nove
 
pogodbe oz. napotnice/voucherja, se ne zaračunava.
 
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po
 
programu, ki je sestavni del pogodbe z Relaxom, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe
 
med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem
 
povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to
 
obstajali razlogi s strani Relaxa zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice
 
zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
 

7. POTNIKOVA ODPOVED TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi turističnega aranžmaja v poslovalnici, kjer se je prijavil.
 
Potnik mora turistični aranžma odpovedati pisno, praviloma z osebnim obiskom v
 
poslovalnici, kjer se je prijavil, ter vrniti vse morebiti že prejete dokumente. Ob odpovedi
 
mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni referent. V
 
primeru, da potnik zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, da potnik ni odpovedal
 
turističnega aranžmaja.
 
V kolikor potnik odpove turistični aranžma po elektronski pošti (v tem primeru ne podpiše
 
odpovednega dokumenta) na delovni dan do 19.00 ure, se šteje, da je odpovedal turistični
 
aranžma na dan, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo. V primeru, da pošlje odpoved po
 
elektronski pošti po 19.00 uri, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma naslednji delovni
 
dan.
 
V kolikor potnik odpove turistični aranžma na svojo željo, je upravičen do povračila
 
določenega dela vplačanega zneska. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik
 
odpovedal turistični aranžma.
 
Stroški odpovedi turističnega aranžmaja za potnika so: 
 
• odpoved do 30 dni pred odhodom – 10 % od cene turističnega aranžmaja;
 
• odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom – 20 % od cene turističnega aranžmaja;
 
• odpoved od 21 do 15 dni pred odhodom – 40 % od cene turističnega aranžmaja;
 
• odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom – 50 % od cene turističnega aranžmaja;
 
• odpoved od 7 do en delovni dan oziroma 24 ur pred dnevom odhoda – 80 % od cene
 
turističnega aranžmaja;
 
• odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 % od cene turističnega aranžmaja.
 
Višino stroškov ob odpovedi zaračunava Relax v odstotkih od celotne cene turističnega
 
aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se
 
lahko stroški odpovedi s posebno pogodbo opredelijo tudi drugače. 
 
Višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja, kadar Relax ni organizator potovanja, je
 
določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.
 
V kolikor potniku pred sklenitvijo pogodbe iz objektivnih razlogov splošni pogoji drugega
 
organizatorja niso dostopni ali v primeru, da organizator potovanja nima sedeža ali svoje
 
podružnice na območju Republike Slovenije, veljajo za potnika naslednji stroški odpovedi
 
turističnega aranžmaja:
 
• odpoved do 45 dni pred odhodom – 10 % od cene turističnega aranžmaja;
 
• odpoved od 44 do 35 dni pred odhodom – 50 % od cene turističnega aranžmaja;
 
• odpoved od 34 dni do vključno na dan odhoda oz. neudeležba brez odpovedi – 100 % od
 
cene turističnega aranžmaja.
 
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo
 
pogoji organiziranja potovanja, ki jih Relaxu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih
 
pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov
 
zaradi odpovedi potovanja določeni drugače, veljajo pogoji, določeni v programu.
 
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
 
Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov
 
ali kupnine, ne delno ne v celoti.
 
Relax oziroma pooblaščena oseba Relaxa lahko zavrne napotnico oziroma voucher osebe, ki
 
je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem
 
kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe in drugih udeležencev.
 
Relax v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal turistični aranžma na dan odhoda in
 
ravna po določilih o potnikovi odpovedi. Relax bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti
 
oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali
 
drugih tovrstnih substanc.
 

8. ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Relax ima sklenjeno pogodbo za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja z Europaische
 
Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.), kjer lahko potnik sklene zavarovanje
 
turističnega aranžmaja.
 
Zavarovanje je veljavno samo, če je premija plačana v celoti ob sklenitvi zavarovanja.
 
Splošne pogoje zavarovanja potnik prejme na poslovnih enotah Relaxa, objavljeni pa so tudi
 
na spletni strani zavarovalnice www.evropsko.si/splosni-pogoji. Potek reševanja škodnega
 
primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je
 
sklenjeno zavarovanje.
 
V kolikor je organizator turističnega aranžmaja druga turistična agencija, se lahko potnik
 
odloči za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja pri Europaische Reiseversicherung
 

_

AG (Generali Zavarovalnica d. d.) ali v skladu s splošnimi pogoji drugega organizatorja
 
turističnega aranžmaja.
 

9. DOPLAČILO ZA PRIMER ODPOVEDI

TURISTIČNEGA ARANŽMAJA (odpovedni riziko)
 
Vsak potnik lahko ob rezervaciji turističnega aranžmaja, katerega organizator je Relax
 
doplača za primer odpovedi turističnega aranžmaja, če nastopijo:
 
• smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja;
 
• hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje.
 
Višina doplačila  znaša 5 % vrednosti celotnega aranžmaja.
 
Ne glede na doplačilo za primer odpovedi turističnega aranžmaja ima Relax v primeru
 
potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini vplačanega
 
doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja.
 
Potnik mora potovanje odpovedati pisno in z ustreznim dokazilom, in sicer najkasneje do
 
odhoda na potovanje; v nasprotnem primeru nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi
 
doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja.
 
Zahtevka za vračilo  ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas
 
neizkoriščenega dela potovanja.
 
Šteje se, da potnik potovanja ni pričel oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne
 
sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli
 
razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med
 
potovanjem ali na začetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso
 
povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi doplačila za primer
 
odpovedi turističnega aranžmaja.
 
V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane
 
višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o
 
potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni doplačal za primer
 
odpovedi turističnega aranžmaja, ima Relax pravico do povračila vseh svojih že nastalih
 
stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Relax morebitno razliko
 
vrne potniku.
 
 

10. ODPOVED TURISTIČNEGA ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Relax si pridržuje pravico, da na podlagi veljavnih zakonskih predpisov odpove potovanje
 
najkasneje 8 dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor v
 
programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem
 
prometnem sredstvu naslednje:
 
• za izlete z avtobusom najmanj 30 potnikov;
 
• za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov;
 
• za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov;
 
• za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami ;
 
• (trajekti, hidrogliserji ipd.) najmanj 80 % zasedenih sedežev.
 
Prav tako si Relax pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi
 
moral potniku povrniti škodo, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne
 
okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, za Relax pa so
 
te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat podane/znane.
 
Relax si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda na potovanje, če se
 
spremeni letalski ali ladijski vozni red ali pa zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako lahko
 
spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni
 
red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju itd.), na katere Relax ne
 
more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se Relax ravna v skladu z veljavnimi
 
predpisi v mednarodnem potniškem prometu.
 
Relax lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od
 
potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Relaxom, predvsem, če se
 
ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti
 
oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Relaxa.
 
V primeru, da Relax odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane
 
cene aranžmaja. V primeru Relaxove odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila
 
stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali
 
stroškov cepljenj, ki so bila s programom zahtevana. O kakršni koli naknadni spremembi
 
programa Relax potnika obvesti nemudoma.
 
Relax ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa,
 
ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Relaxu ne
 
dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Relax potnika namesti v istem kraju
 
v drug objekt enake ali višje kategorije.
 
Organizator programa ima pravico do spremembe programa zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni
 
možno predvideti, se jim izogniti ali jih kako drugače preprečiti. Letalski prevoznik si
 
pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora
 
biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma
 
pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta
 
kot dneva potovanja. 
 
Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku nuditi večerje. Storitve, ki jih je
 
potnik rezerviral, veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu. Kadar potnik
 
odpotuje domov v jutranjih urah, mu kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali all
 
inclusivu odpade pravica do povračila za zajtrk, kosilo ali večerjo. Po mednarodnih običajih
 
se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.
 

11. NAMESTITEV

Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure zjutraj oziroma se lahko v sobo vseli po
 
14. uri.
 
V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali višje
 
kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda Relax ne odgovarja v nobenem primeru,
 
potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.
 

12. SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon,
 
udobje, lega, orientacija, določeno nadstropje itd.), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno
 
registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu in na spletni strani so
 
le primeri sob.
 
Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega
 
vpliva, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi
 
izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne
 
ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je majhna in ima slabšo lego.
 
Pri nastanitvi v sobi z oznako 1/2+1 ali 1/2+2 mora potnik upoštevati, da gre največkrat
 
dejansko za dvoposteljno sobo z enim ali dvema dodatnima ležiščema, pri čemer nastanitev
 
tretje oziroma četrte osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre
 
za zložljivo posteljo ali kavč, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je
 
primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v
 
sobi.
 
Število sob tipa 1/2+1 ali 1/2+2, kjer ima en otrok do določenega leta starosti brezplačno
 
bivanje, je omejeno. Potnik je ob rezervaciji turističnega aranžmaja seznanjen z dejansko
 
razpoložljivostjo teh sob. V kolikor Relax naknadno pridobi dodatne sobe tipa 1/2+1
 
ali 1/2+2, veljajo za te dodatne sobe drugačni popusti, s katerimi je potnik seznanjen ob
 
rezervaciji. Višina popusta je odvisna od hotela.

 

13. KATEGORIZACIJA OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne
 
kategorizacije Relaxa, zato Relax zanje ne odgovarja.
 
Relax lahko ob posameznem objektu poda svojo oceno, ki je le informativne narave in je
 
posebej označeno, da gre za oceno Relaxa.

 

14. POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven in
 
ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
 
Potnik potrebuje za potovanje v Egipt, Turčijo, na Ciper in v Tunizijo potni list, ki je veljaven
 
še vsaj 6 mesecev od dneva povratka iz letovanja.
 
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo
 
potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na časovno
 
veljavnost svojih potovalnih dokumentov paziti sam in Relax za morebitne neprijetnosti ali
 
prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
 
Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je določen v programu, pridobiti
 
vizume za države v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik
 
teh obveznosti ne izpolni, ravna Relax po določilih, ki se nanašajo na potnikovo
 
odpoved potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Relax, le-ta ne jamči za uspešnost
 
pridobitve vizuma. Posredovanje Relaxa pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja,
 
ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Relax potniku ne vrača. V primeru
 
zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Šteje se, da si potnik
 
vizum ureja sam, kadar Relaxu ne dostavi potrebnih dokumentov za ureditev vizuma v roku,
 
ki je določen v programu ali ponudbi.
 
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni) je potnik ob
 
prijavi dolžan posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki
 
jih prijavlja. 
 
Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci
 
potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi
 
zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne
 
stroške ali prekinitev potovanja, za vse nastale stroške udeležencem potovanja
 
odgovarja zgolj potnik sam.
 

15. CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi
 
vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik
 
potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki v zvezi s tem
 
nastanejo njemu, sopotnikom, Relaxu in drugim.

 

16. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si
 
mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v katero so vpisana
 
opravljena cepljenja. Relax ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo
 
prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v
 
katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane z le-
 
tem.
 

17. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja in počitnice z organiziranim avtobusnim prevozom so datumi in ure odhodov
 
objavljeni v katalogu. V primeru letalskega prevoza prejme potnik obvestilo najkasneje 3 dni
 
pred odhodom. V primeru spremembe datuma in ure odhoda potnik prejme
 
obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln
 
ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.
 

18. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage niso odgovorni organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za
 
uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v
 
hotelu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali
 
hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itd. mora potnik prevozniku
 
plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je
 
obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejene
 
kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage.
 
Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
 
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.
 
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po
 
določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v
 
ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega ali cestnega prevoznika.
 
Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
 
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi
 
predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
 
V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz,
 
ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi
 
obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem
 
potniškem prometu.
 
Relax ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oziroma drugih osebnih
 
stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.)
 
in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete
 
lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.
 

19. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE

Večina hotelov svojim gostom omogoča parkiranje za osebni avto. Parkirišče in morebitno
 
plačilo nista sestavni del turističnega aranžmaja, zato je potnik zanju dolžan poskrbeti sam. V
 
primeru plačila parkirnine na mestu samem jo je potnik dolžan poravnati. Relax ne odgovarja
 
za poškodbe ali odtujitev avtomobila.

 

20. TOČNOST PREVOZNIKOV

Relax ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar
 
se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih,
 
plovbah ali poletih.
 
Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki
 
stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Relax ne odgovarja za materialno ali
 
nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza oziroma
 
prevoznega sredstva.
 

21. IZGUBA DOKUMENTOV

V kolikor potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za
 
nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove
 
dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne
 
na vodjo potovanja ali Relaxovega predstavnika.
 
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni
 
upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
 

22. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, Relaxa ne obvezujejo bolj kot navedbe v
 
programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavne: pisna ponudba, pisna
 
informacija ali pisna razlaga.
 
Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, katerih vsebina je animacijske
 
narave in jih Relaxu posredujejo potniki z željo, da se objavijo, so informativne narave, zato
 
Relax ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled teh fotografij.
 

23. REKLAMACIJE

Potnik oziroma gost je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem in o tem obvestiti
 
družbo Relax (dežurna tel. št. 02/87 70 222). V kolikor potnik reklamacije ne more rešiti, je
 
dolžan od predstavnika oziroma receptorja zahtevati pisno potrditev zahtevanih
 
pomanjkljivosti ali jih zapisati v knjigo pritožb. Na osnovi le-teh lahko vloži
 
reklamacijo najkasneje v 2 mesecih po končanem potovanju oziroma letovanju, sicer se
 
reklamacija ne upošteva.
 
V primeru, da potnik ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil
 
dežurne številke družbe Relax, predstavnika ali receptorja, se šteje, da se je potnik strinjal s
 
tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z
 
zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
 
Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oziroma
 
ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije,
 
ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Relax poznejše reklamacije ne bo upošteval.
 
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Potnik naj pisno reklamacijo
 
priporočeno pošlje na naslov: Relax Turizem d. d., Meža 10, 2370 Dravograd. Brez pisne
 
reklamacije Relax ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih
 
zahtevkov. Prav tako Relax ne upošteva reklamacij, ki so prispele na drug naslov, kot
 
je zgoraj navedeno – tj. na sedež družbe oz. če potnik v reklamaciji ne navede naslova
 
objekta, v katerem je bival (hotel, apartma, bungalov, privatna soba), imena hotela ali številke
 
sobe, številke apartmaja oziroma bungalova.
 
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam, v svojem imenu ali pa za
 
to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Relax take
 
reklamacije ne bo obravnaval. Relax ne upošteva skupinskih reklamacij, ki jih podpiše več
 
potnikov – skleniteljev pogodbe in se nanašajo na enak reklamacijski zahtevek.
 
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali
 
ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na
 
podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.
 
Višina reklamacije je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega turističnega aranžmaja.
 
Če po krivdi Relaxa ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico
 
do reklamacije v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru,
 
če ima Relax pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh
 
splošnih pogojev in zakona.
 
Ko potnik sprejme odobren znesek reklamacijskega zahtevka, se s sprejetjem tega zneska
 
strinja, da je njegov zahtevek v celoti rešen in s tem dejanjem potrjuje, da je prejel primerno
 
zadoščenje in se odreka kakršnim koli ponovnim oz. dodatnim zahtevkom.

 

24. UPORABA PODATKOV

Relax vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
 
podatkov. Smatra se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za
 
namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi
 
ob prijavi na potovanje.
 

25. POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki
 
se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te
 
turistične aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo
 
v posameznem programu, če je tam določeno drugače.
 

26. V PRIMERU NAMESTITVE V APARTMAJIH

Namestitev v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih je praviloma mogoča po
 
14. uri na dan pričetka koriščenja posameznega turističnega aranžmaja. Zadnji dan
 
posameznega turističnega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti
 
praviloma do 9. ure zjutraj. V kolikor pri posamezni ponudbi apartmajev ni navedeno
 
drugače, veljajo navedene ure menjav.
 

27. ZA ARANŽMAJE, KJER RELAX NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da Relax ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih
 
podaja od organizatorja potovanja prejete informacije potniku in mu pomaga pri prijavi na
 
potovanje. 
 
Za turistične aranžmaje, kjer Relax ni organizator, veljajo splošni pogoji organizatorja
 
potovanja, še posebej se potnika opozarja na pogoje prijave, plačila in morebitne odpovedi
 
potovanja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na
 
potrdilu o potovanju. Smatra se, da Relax prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za
 
tuj račun.
 
Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja. 
 
V kolikor je organizator turističnega aranžmaja turistična agencija, ki nima sedeža ali
 
poslovne enote v Republiki Sloveniji, se šteje za organizatorja Relax in veljajo Relaxovi
 
splošni pogoji.
 
Odgovorni organizator letovanj v Tuniziji je TA OASIS TOURS d. o. o., Čopova 5/a,
 
Ljubljana ter za potovanja SAJKO TURIZEM d. o. o., Trg svobode 22, 2310 Slovenska
 
Bistrica.
 

28. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali
 
potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim
 
programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz
 
sklopa celotnega turističnega aranžmaja oziroma potovanja ali na celotni turistični aranžma
 
oziroma potovanje.
 
Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu
 
turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni
 
posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta
 
turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.
 
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na
 
potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje
 
države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma
 
voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice
 
potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.
 
Šteje se, da je zgornja meja starosti otrok, ki je določena v razponu v posameznih programih,
 
starost otroka, ki še ni dopolnil zgornje meje starosti v času letovanja oziroma potovanja (npr.
 
do 12. leta pomeni – otroci, ki v času letovanja oziroma potovanja še niso dopolnili 12
 
let starosti).
 

29. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI ARANŽMAJI LAST MINUTE

Aranžmaji last minute niso turistični aranžmaji, navedeni v kataloški ponudbi Relaxa, temveč
 
gre za posebno kategorijo turističnih aranžmajev, kjer Relax omogoča potniku zadnjo
 
razpoložljivo namestitev v določeni regiji.
 
Ena od značilnosti turističnih aranžmajev last minute je, da so zaradi kratkega časa do odhoda
 
ugodnejši, zato, v kolikor ni drugače določeno s pogodbo ali programom, odpoved
 
turističnega aranžmaja last minute ni mogoča.
 
Ponudbe v zadnjem hipu/last minute so vezane na zadnja prosta mesta, ki v redni prodaji niso
 
prodana. Pri tovrstni nastanitvi gre računati tudi na sobe in apartmaje, ki so skromno
 
opremljeni oziroma nimajo atraktivnega razgleda, ki pa so zato ugodnejši in primernejši za
 
potnike, ki jim kakovost bivanja v namembnem kraju ni zelo pomembna. Potnik, ki se odloči
 
za last minute, je v skladu s temi splošnimi pogoji opozorjen na stvarno in dejansko nižjo
 
kakovost aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja reklamacij
 
ali zahtevkov, ki bi izvirali iz naslova neustrezne ali slabe namestitve oziroma iz
 
naslova slabih namestitvenih storitev, saj je bil na posebnosti izrecno opozorjen s pričujočimi
 
splošnimi pogoji poslovanja.
 

30. NAPAKE V KATALOGIH IN NA INTERNETU

Relax si pridržuje pravico do tiskarskih napak v katalogu ter na internetni strani. V primeru
 
takšnih napak potnika ob prijavi o tem obvesti prodajni referent.
 
V kolikor se zaradi morebitnih napak informacije o turističnih aranžmajih razlikujejo,veljajo
 
kot verodostojne informacije in podatki, navedeni na ponudbi oz. v potrdilu o
 
potovanju/voucherju. 
 

31. INFORMACIJE NA INTERNETU

Izračun, ki ga potnik lahko pridobi z uporabo Relaxovega orodja za izračun, je informativne
 
narave in ni zavezujoč. Po oddaji povpraševanja potnika kontaktira prodajni referent, ki
 
ponudbo potrdi oziroma dopolni ter omogoči telefonsko rezervacijo. Spletna rezervacija še ni
 
končni nakup počitnic in ni obvezujoča za nikogar. Podatke, ki jih potnik vpiše v obrazec za
 
spletno rezervacijo, bo Relax uporabil samo za namen potnikovega nakupa turističnega
 
aranžmaja.
 
Relax ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli
 
s spletne strani, zaradi česar se priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno
 
zavarujejo še pred prenosom informacij s spletne strani. 
 

32. SPORI

Za reševanje sporov je pristojno okrajno oziroma okrožno sodišče.
 

33. REŠEVANJE SPOROV V ZVEZI S POTROŠNIŠKIMI KREDITI

Relax ima dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
 
Morebitne spore iz kreditne pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
 
Relax v skladu z 38. členom Zakona o potrošniških kreditih zagotavlja postopek
 
izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega
 
kreditiranja pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov (izvajalec IRPS).
 
Relax priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov Evropski center za
 
reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 0038682056590,
 
elektronski naslov: info@ecdr.si, spletna stran: www.ecdr.si.
 
Elektronska povezava na platformo za SRPS:
 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
 
Za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s turističnim aranžmajem
 
ali morebitnih drugih potrošniških sporov, Relax ne priznava nobenega izvajalca IRPS.
 

34. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 7. 2016
 
RELAX TURIZEM d. d.